Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2022

Wierzę w Kościół Chrystusowy 2022/2023

                                                                                            Rekolekcje parafialne 2022/2023 "Wierzę  w Kościół Chrystusowy"                                 Rok duszpasterski 2022/2023 KKK - 811 "Jest jedyny Ko ś ci ó ł Chrystusowy, kt ó ry wyznajemy w Symbolu wiary jako jeden, ś wi ę ty, powszechny i apostolski" . Te cztery przymioty, nierozdzielnie ze sob ą po łą czone, wskazuj ą na istotne rysy Ko ś cio ł a i jego pos ł ania. Ko ś ci ó ł nie posiada ich sam z siebie, lecz Chrystus przez Ducha Ś wi ę tego sprawia, ż e Jego Ko ś ci ó ł jest jeden, ś wi ę ty, powszechny i apostolski oraz powo ł uje go do urzeczywistniania ka ż dego z tych przymiot ó w. Kościół jest żywy a Jezus przebywający pośród niego jest jego życiem. Czym jest ciało bez Głowy? Trupem. Czym jest oblubienica bez oblubieńca? Wdową. Czym jest winorośl bez krzewu? Drewnem na opał. Czy jest budowla bez fundamentu? Gruzem. Czym jest trzoda bez pasterza? Szwed

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi

Katedra w Bom Jesus da Lapa - Wiesław Groń CSsR