Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2022

Nawiedzenie św. Elżbiety

Nawiedzenie św. Elżbiety - 31 maja Podajemy tekst na dzisiejsze święto: Odwiedziny Maryi u jej krewnej Elżbiety to przykład służby innym. Pierwsze spotkanie Chrystusa z Poprzednikiem. Uczucia Maryi znajdują swój wyraz w Magnificat. W Nazarecie Archanioł Gabriel kończy swoje posłannictwo: A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego1. Tymi słowami boski Wysłaniec wyjawił Maryi tajemnicę macierzyństwa świętej Elżbiety: Pan wybrał ją, aby była matką Poprzednika, do jednej radości dodał drugą. Z nieskończoną radością bycia Matką Odkupiciela złączyła się inna dobra nowina: Bóg pobłogosławił też Jej krewną. Serce Maryi jest pełne szczęścia. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy2. W swoim łonie niesie Mesjasza, na którego Izrael czeka od wieków i którego pragną wszystkie narody. Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś r

Tarnawa Górna Olchowa Renowacja Misji

 Renowacja Misji w Tarnawie Górnej  26 - 30 de maio de 2022

BŁONIE Misje Święte 2022

  Misje Święte 2022  14-22 maja - Misjonarze Redemptoryści  PARAFIA PW. NAJ Ś WI Ę TSZEGO SERCA PANA JEZUSA W B Ł ONIU więcej na:  http://mariologiapopular.com W Sobot ę  - 14 maja 2022 roku - o godz. 18.00 w naszej wspólnocie rozpoczniemy czas ś wi ę tych misji. Bardzo prosz ę aby je ś li to tylko mo ż liwe tak zaplanowa ć sw ó j czas pracy i obowi ą zk ó w aby jak najcz ęś ciej i jak najlepiej mo ż na by ł o uczestniczy ć w zaplanowanych nabo ż e ń stwach i wydarzeniach. Prosz ę r ó wnie ż aby na czas misji w oknach naszych dom ó w wystawi ć Krzy ż i obraz Matki Bo ż ej oraz przystroi ć kapliczki Krzy ż e na terenie naszej Parafii. Program Misji b ę dzie na tablicy og ł osze ń , na stronie internetowej oraz na stole pod ch ó rem do zabrania od jutra po majówce Historia ko ś cio ł a Ko ś ci ół wybudowany w latach 1957 – 1960. Kamień w ę gielny po ś wi ę ci ł bp Jan Stepa 16.06. 1957 roku. Dnia 5 czerwca 1960 roku w Uroczysto ść Zes ł ania Ducha Ś wi ę tego, biskup Karol P