Niepokalanów/UKSW: Studia mariologiczne 2017/2018


Niepokalanów/UKSW: Studia mariologiczne 2017/2018

Europie istnieje tylko jeden Wydział Teologiczny, który prowadzi Studia ze specjalizacji z mariologii. Jest to Papieski Wydział Teologiczny „Marianum” w Rzymie. Wydział Teologiczny UKSW – Instytut Kolbianum w Niepokalanowie jest drugim Wydziałem w Europie, a jedynym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, który kształci studentów w specjalności „mariologia” i nadaje stopnie (licencjat kościelny i doktorat) z teologii w zakresie mariologii. Ponadto dla szerszego grona są przewidziane Studia podyplomowe z mariologii.
Celem studiów mariologicznych na Kolbianum jest:
1) Przygotowanie kompetentnych wykładowców mariologii dla Seminariów i innych Wyższych Uczelni.
2) Pogłębienie wiedzy mariologicznej kustoszów sanktuariów maryjnych oraz osób odpowiedzialnych za duszpasterstwo w sanktuariach.
3) Przygotowanie mariologiczne liderów (moderatorów i animatorów, także członków) ruchów i stowarzyszeń maryjnych.
4) Przygotowanie mariologiczne wykładowców i wychowawców zakonnych zarówno Zakonów żeńskich, jak i męskich, zwłaszcza tych zakonów, które w swoim charyzmacie mają duchowość maryjną.
5) Pogłębienie wiedzy i duchowości maryjnej czcicieli Matki Bożej.
Tematyka studiów i kadra profesorska
Plan studiów obejmuje między innymi takie wykłady jak: Maryja w Piśmie Świętym, Maryja w nauce Ojców Kościoła, Maryja w nauczaniu Kościoła, Rozwój kultu maryjnego i doktryny maryjnej w historii, Maryja w liturgii, Maryja w duchowości chrześcijańskiej, Maryja w tradycji i duchowości polskich zakonów, Mariologia polska, Nauczanie maryjne Jana Pawła II, Kult maryjny w różnych wyznaniach chrześcijańskich i w islamie, Maryja w pobożności ludowej, Kobiecość w wielkich religiach, Maryja w misji społecznej Kościoła, Maryja w ewangelizacji i katechezie, Maryja i kwestia kobieca, Ikonologia i ikonografia maryjna, Maryja w literaturze, Maryja w muzyce, Fenomen objawień maryjnych, Sanktuaria i pielgrzymki maryjne.
Kadrę wykładowczą stanowią profesorowie Wydziału Teologicznego UKSW oraz profesorowie innych ośrodków naukowych, takich jak: Katolicki Uniwersytet Lubelskich czy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, którzy w większości są członkami Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.
Studia doktoranckie z teologii ze specjalnością z mariologii
Są to czteroletnie studia doktoranckie (8 semestrów) w trybie niestacjonarnym. Warunkiem podjęcia tych studiów jest posiadanie stopnia magistra teologii. Zajęcia obejmują 640 godzin dydaktycznych (wykładów, ćwiczeń, seminariów), po 160 godzin rocznie. Studenci III roku mogą zdać egzamin licencjacki, celem uzyskania stopnia licencjata kanonicznego z teologii w zakresie mariologii. Po IV roku można otrzymać świadectwo ukończenia studiów doktoranckich. Stopień doktora teologii uzyskuje się po zakończeniu studiów doktoranckich, otwarciu przewodu doktorskiego i obranie pracy doktorskiej.
Studia podyplomowe z mariologii
Studia te adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium lub licencjat zawodowy) z jakiejkolwiek dziedziny. Zajęcia odbywają się w trybie studiów niestacjonarnych w formie czterech zjazdów tygodniowych w ciągu roku. Studia trwają 4 semestry i obejmują 288 godzin wykładowych (72 w semestrze). W większości przypadków wykłady w ramach studiów doktoranckich i podyplomowych odbywają się wspólnie
Miejsce
Wykłady i seminaria odbywają się w Centrum Studiów Mariologicznych UKSW w Niepokalanowie. W ciągu roku akademickiego organizowane są trzy tygodniowe sesje dydaktyczne i jedna egzaminacyjna. Studenci mogą korzystać z zakwaterowania i posiłków w Domu Pielgrzyma w Niepokalanowie.
Rekrutacja
Rekrutację i przyjmowanie dokumentów na wszystkie rodzaje studiów prowadzi:
Sekretariat ds. studiów doktoranckich Wydziału Teologicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel. 22 561 88 16; e-mail: zsd@uksw.edu.pl. Przyjęcia interesantów: pon.-pt. w godz. 9.00-15.00, pokój nr 53.

Komentarze