Ku mariologii w kontekście.

 Ku mariologii w kontekście. Części 1-3


red. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv

Część 1 – Mariologia Soboru Watykańskiego II Pawła VI Jana Pawła II

Część 2 – Mariologia teologów kaznodziejów ruchów odnowy

Część 3 – Mariologia zakonów sanktuariów – ekumenizm - varia

SPIS TREŚCI

Część 1 Mariologia Soboru Watykańskiego II

Słowo o złotej trylogii

Grzegorz Gut OFMConv Polska recepcja mariologii Soboru Watykańskiego II na przykładzie pism ojca Apoloniusza Żynela OFMConv

Wiesław Koc OFMConv Polska recepcja nauki Soboru Watykańskiego II o pośrednictwie Maryi na podstawie "Rycerza Niepokalanej" z lat 1981-1994

Józef Kozłowski Nauka księdza Witolda Pietkuna o macierzyństwie duchowym i współodkupicielstwie Maryi w świetle soborowej Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium

Janusz Kumała MIC Maryja jako eschatologiczna ikona Kościoła. Próba teologicznego komentarza do 60 numeru Konstytucji dogmatycznej o Kościele

Kazimierz Pek MIC Recepcja myśli Ojców Kościoła w mariologii II Soboru Watykańskiego

Przemysław Strażyński OFMConv Elementy mariologii Św. Ambrożego z Mediolanu w VIII rozdziale Lumen gentium

Ks. Jan Usiądek Błogosławiona w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Studium mariologicznego rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Kościele Soboru Watykańskiego II

Mariologia Pawła VI

Ryszard Bogusz OFMConv Wartości życiowe kultu maryjnego w świetle adhortacji Pawła VI Marialis cultus

Zdzisław Dzido OFMConv Pneumahagijna zasada odnowy kultu maryjnego według adhortacji Pawła VI Marialis cultus

Paweł Konkol Teologiczno-duszpasterska problematyka polskiej pobożności maryjnej w świetle adhortacji apostolskiej Pawła VI Marialis cultus

Edward Sobolewski OFMConv Teologiczny model pobożności maryjnej w świetle adhortacji apostolskiej papieża Pawła VI Marialis cultus

Kazimierz Więsek OFMConv Chrystocentryczna zasada odnowy kultu maryjnego według adhortacji Pawła VI Marialis cultus

Mariologia Jana Pawła II

Mirosław Adaszkiewicz OFMConv Znaczenie listu apostolskiego Jan Pawła II Mulieris dignitatem dla duszpasterstwa maryjnego w Polsce

Jarosław Agaciński "Doświadczenie osób i wspólnot chrześcijańskich". Próba teologicznego komentarza do Redemptoris Mater

Anna Dąbrowska Maryj a w misterium Chrystusa według katechez środowych Jana Pawła II

Artur Florek Ireneuszowy temat Maryja - Nowa Ewa w świetle encykliki Redemptoris Mater Jana Pawła II

Karol Fromont Orędownictwo Chrystusa w świetle katechez środowych Jana Pawła II

Jarosław Jabłoński Matka Boża a naród polski według drukowanych kazań Karola Wojtyły: biskupa, kardynała, papieża

Leszek Kleszcz SDB Maryja wzorem chrześcijańskiego życia w nauczaniu Jana Pawła II w latach 1978-1985

Małgorzata Kopacz Macierzyńskie pośrednictwo Maryi w Duchu Świętym według encykliki Jana Pawła II Redemptoris Mater

Bogdan Kosztyła Ideowe obrazy Maryi w kazaniach Karola Wojtyły, biskupa i kardynała (1962-1978)

Bogusław Kowalski Elementy pneumatologicznej mariologii w encyklice Redemptoris Mater Jana Pawła II

Marek Kukier Maryja w tajemnicy paschalnej w świetle katechez środowych Jana Pawła II (od 06.09.1995 do 12.11.1997)

Halina Mackiewicz Św. Ludwika Marii Grigniona de Montfort i Jana Pawła II teologia oddania siebie Maryi

Wojciech Markowski Najświętsza Maryja Panna Matka Miłosierdzia w pismach księdza arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego w świetle encykliki Jana Pawła II Dives in misericordia

Jacenty Mastej Matka Odkupiciela i odkupionych w nauczaniu Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Ojczyzny

Zbigniew Boguchwał Orczyk OFM Czynny udział Maryi w dziele obiektywnego odkupienia według Jana Pawła II

Bogdan Osowski SVD Znaczenie encykliki Redemptoris Mater dla odnowy pobożności maryjnej

Monika Pająk Recepcja Redemptoris Mater wśród protestantów obszaru niemieckojęzycznego

Daniel Pliszka OFMConv Fiat Maryi według nauczania Jana Pawła II

Eugeniusz Różański OFMConv Maryja w tajemnicy krzyża (J 19,25-27) według Jana Pawła II

Beata Rudzińska CSFN Związek "zawierzenia" Maryi z konsekracją Chrystusowi w chrzcie według Karola Wojtyły, biskupa, kardynała i papieża

Artur Samsel Mariologia księdza Witolda Pietkuna w świetle encykliki Jana Pawła II Redemptoris Mater

Jan Sawczyński SDB Kult Maryi w świetle nauczania Jana Pawła II w latach 1978-1982

Ks. Wacław Siwak Maryja w tajemnicy wcielenia według Jana Pawła II

Jan Stelmach Kult Maryi w świetle nauczania Jana Pawła II w latach 1983-1985

Vitalie Vacula Biblijny obraz Maryi w środowych katechezach Jana Pawła II

Katarzyna Warmijak Jana Pawła II Redemptoris Mater a Hansa Asmussena Maria, dieMutter Gottes. Studium ekumeniczne

Ks. Tadeusz Zadykowicz Ideowe obrazy Maryi w encyklikach Jana Pawła II: Redemptor hominis, Dominum et vivificantem, Redemptoris Mater

Mariologia w syntezie: Soboru Watykańskiego II - Pawła VI - Jana Pawła II

Waldemar Kapusta SDB Pośrednictwo Maryi w Lumen gentium, Marialis cultus i Redemptoris Mater

Piotr Pawlik OFMConv Duch Święty a Maryja według adhortacji Pawła VI Marialis cultus i encykliki Jana Pawła II Redemptoris Mater

Gabriela Anna Polińska SMI Formacja w ruchu Dzieci Maryi w diecezji katowickiej w świetle adhortacji Pawła VI Marialis cultus i encykliki Jana Pawła II Redemptoris Mater

Część 2 Mariologia teologów

Słowo o słowie teologów, kaznodziejów i ruchów odnowy na temat Maryi

Elżbieta Adamiak Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes

Grzegorz Krzysztof Bartosik OFMConv Dwa modele pośrednictwa maryjnego w późnych pismach (1935-1941) świętego Maksymiliana Marii Kolbego

Renata Błażkiewicz Problem obecności Maryi w kopii obrazu jasnogórskiego w świetle kazań peregrynacyjnych Stefana kardynała Wyszyńskiego

Piotr Bujnowski OFM Conv Problematyka maryjna w kazaniach o. Kasjana Korczyńskiego OFMConv (1784 r.)

Emilio Cardenas SM Maryjne itinerarium Wilhelma Józefa Chaminade'a, misjonarza Maryi (1761-1850)

Stanisław Chodara Ekumeniczne znaczenie mariologii Maxa Thuriana w książce Maryja, Matka Pana, figura Kościoła

Kinga - Helena Czaja CMBB Matka Bolesna według nauki o. Honorata Koźmińskiego, kapucyna (1829-1916)

Franciszek Czarnowski OFMConv Maryja w misterium wcielenia według wybranych kazań parafialnych Johna Henry'ego Newmana

Antoni Czerak Duchowe macierzyństwo Maryi według pism biskupa Józefa Sebastiana Pelczara (1842-1924)

Ks. Marek Gilski Mariologia kontekstualna św. Augustyna

Małgorzata Grzybek Maryjne posłanie bł. Urszuli Ledóchowskiej w świetle jego aktualności i w świetle posoborowego Magisterium Kościoła

Dariusz Harasimowicz OFMConv Pojęcie zbawczego pośrednictwa w świetle Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny św. Ludwika Marii Grignionade Montfort

Ks. Dariusz Kaliński Teologiczne tradycje nauki o Najświętszej Maryi Pannie w Kościele greckokatolickim na przykładzie pism arcybiskupa Andrzej a Szeptyckiego

Ks. Stanisław Kalisz Maryja w tajemnicy Chrystusa według artykułów "Ateneum Kapłańskiego" (1909-1980)

Czesław Kołpa OFM Conv Rola Najświętszej Maryi Panny w Bożej ekonomii zbawienia w świetle kazań Barnaby Kędzierskiego OFMConv (XVIII w.)

Krzysztof Kowalik SDB "Wejrzał na nicość swojej służebnicy". Doktora Marcina Lutra Komentarz do "Magnificat". Studium teologiczno-ekumeniczne

Michał Kozak MIC Kościół jako oblubienica według polskiego piśmiennictwa teologicznego z lat 1965-1985

Dariusz Kozłowski SDB Odnowa polskiej teologii pośrednictwa maryjnego po Soborze Watykańskim II

Franciszek Krasoń SDB Oddanie w macierzyńską niewolę Maryi według Listów pasterskich prymasa Wyszyńskiego

Gaudenty Alfons Kustusz OFM Problem odnowy mariologii w okresie posoborowym na przykładzie teologii niemieckiej w latach 1964-1974

Dariusz Kwiatkowski MIC Niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny według o. Stanisława Papczyńskiego (1631-1701)

Tadeusz Lewandowski Dogmatyczne podstawy kultu Matki Bożej w nauce biskupa Antoniego Pawłowskiego

Danuta Mastalska Teologiczny obraz Maryi w polskich kazaniach Antoniego Węgrzynowicza OFM (1658-1721)

Ks. Antoni Nadbrzeżny Od Matki odkupienia do Matki wszystkich wierzących. Mariologia Edwarda Schillebeeckxa

Kazimierz Pek MIC "Per Spiritum ad Mariam". Implikacje mariologiczne pneumatologii Y. Congara

Maciej Rojek OFMConv Antropologiczne i eklezjologiczne założenia odnowy kultu maryjnego według Wolfganga Beinerta

Stanisław Serafin OFMConv Oddanie się Najświętszej Maryi Pannie według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort w kontekście katolickiej teologii chrztu

Ks. Adam Skwarczyński Duch Święty a Maryja w ujęciu Sergiusza Bułgakowa i św. Maksymiliana Kolbego

Piotr Szpyt Ks. Dominik Bialic (1987) jako mariolog

Krystian Ternka Maryja w dramatycznej teologii Hansa Ursa von Balthasara

Ks. Edward Wołos Najświętsza Maryja Panna w świetle kazań ks. bpa Karola Józefa Fischera (1931)

Ks. Wojciech Życiński SDB Johna Henry'ego Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej

Mariologia kaznodziejów

Ks. Józef Czapiewski Pośrednictwo Maryi według kazań dla dorosłych w kwartalniku "Współczesna Ambona"

Andrzej Juszczęć Maryja a Kościół w świetle kazań na święto Matki Kościoła zamieszczonych w "Bibliotece Kaznodziejskiej" (1972-1992)

Kazimierz Misiaszek SDB Pośrednictwo Matki Bożej według "Biblioteki Kaznodziejskiej" i "Współczesnej Ambony" (1957-1970)

Andrzej Tabor Misterium niepokalanego poczęcia w kazaniach publikowanych na tę uroczystość na łamach "Biblioteki Kaznodziejskiej" w latach 1966-1986

Ks. Józef Wrzosek Maryja jako wzór życia chrześcijańskiego w kazaniach Wielkiej Nowenny drukowanych w "Bibliotece Kaznodziejskiej"

Mariologia ruchów odnowy

 

Zbigniew Byczkowski OFMConv Znaczenie doświadczeń ruchu Światło-Życie dla aggiornamento apostolatu maryjnego Rycerstwa Niepokalanej

Zbigniew Grygorcewicz MIC Maryja w katechezie wspólnot neokatechumenalnych

Wacław Pokrzywnicki MIC Maryja-Matka jedności. Teologiczna ikona fokolarinów

Część 3 - Mariologia zakonów

Wiesław Ciemięga OFMConv Maryja w świetle Wczesnych Źródeł Franciszkańskich

Maria Kaszyca Maryjny rys duchowości Zgromadzenia Sióstr św. Dominika

Henryk Komenda SDB Salezjańskie aspekty kultu Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Jadwiga Majewska Maryjny rys duchowości Zgromadzenia Sług Jezusa

Adam Sikorski MIC Problem chrystotypiczności i eklezjotypiczności maryjnego charyzmatu Księży Marianów

Emilia Strzelczyk Obraz Chrystusa w tekstach maryjnych o. Anzelma Gadka OCD (1884-1969), założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Maria Sułkowska Sł. BDNP Maryjny rys duchowości Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich

Mariologia sanktuariów

Grzegorz Boraczewski Koronacja obrazu Matki Bożej Różanostockiej i jej znaczenie dla życia religijnego

Jan Kozak Kult Matki Boskiej Pocieszenia w Krypnie

Ryszard Kozioł Teologiczno-duszpasterska problematyka praktyk religijnych w sanktuarium różanostockim w świetle adhortacji Pawła VI Marialis Cultis

Wojciech Michniewicz Kult Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie koło Wasilkowa

Jana Moricovâ Matka Boża Siedmiobolesna - patronka Słowacji. Teologia i kult

Antoni Paniczko Koronacja Matki Bożej Krypniańskiej i jej znaczenie dla życia religijnego

Andris Sevels MIC Kult Matki Bożej Agłońskiej

Tatiana Skiemska Sanktuarium Królowej Pokoju w Oziornym

Krzysztof Staniek Teologia kazań wygłoszonych w czasie koronacji obrazów i figur Matki Bożej w Polsce w II połowie XX wieku

Sergiy Yakubovskyy MIC Kult Matki Bożej Latyczowskiej

Marcin Zarębski Teologiczna ikona Chrystusa w orędziach Maryi Królowej Pokoju z Medjugorie

 

Mariologia - ekumenizm

Anatolij Kłak MIC Teologiczny obraz Maryi w tekstach prawosławnych antologii "Beatam me dicent"

Józef Majewski Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA

Marek Mioduszewski OFMConv Zagadnienia mariologiczne w "Tygodniku Podlaskim" i w miesięczniku "Cerkiewny Wiestnik"

Bernard Morawski OFMCap Ekumeniczne deklaracje na Międzynarodowych Kongresach Mariologicznych Rzym '75,Saragossa '79,Malta '83,Kevelaer '87

Paweł Naumowicz MIC Maryja polskich ewangelików. Dogmatyczno-ekumeniczne studium wybranych ewangelickich czasopism w Polsce (1955-1995)

Ryszard Obarski Mariologiczne implikacje teologicznej metody Grupy z Dombes

Adam Stankiewicz MIC Zaśnięcie i wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny według Katechizmu Kościoła Prawosławnego i Katechizmu Kościoła Katolickiego

Maciej Zachara MIC Maryja w dialogu katolicko-ewangelickim według pism Ecumenical Society of the Blessed Virgin Mary

Mariologia - varia

Małgorzata Baran Modlitwa różańcowa. Próba systematyzacji form

Ks. Edward Białogłowski Recepcja apokryfów w mariologicznych fragmentach Rozmyślania przemyskiego

Kazimierz Darowski Teologiczna analiza współczesnych polskich pieśni maryjnych

Kazimierz Fiedeń MSF Stan badań nad maryjną pobożnością ludową w Polsce (1957-1980)

Emil Galio MIC Teologiczna ikona Maryi w tradycyjnych pieśniach słowackich

Karol Matlok MIC Teologia wstawiennictwa w oracjach Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie

Rafał Rozmus Obraz Chrystusa w czytankach majowych (1950-2000)

Ks. Wojciech Różyk "Objawienia" Marii Franciszki Kozłowskiej według rękopisu z Archiwum Watykańskiego. Studium teologiczne

Piotr Rymarowicz Teologiczne ikony Maryi w listach pasterskich Episkopatu Polski (1946-1988)

Aneksy

Aneks 1 Chronologiczny wykaz prac z mariologii pisanych pod kierunkiem S. C. Napiórkowskiego OFMConv

Aneks 2 Alfabetyczny wykaz prac z mariologii pisanych pod kierunkiem S. C. Napiórkowskiego OFMConv

Indeks osobowy - Indeks rzeczowy

Komentarze