Maryja jest piękna - Andrzej Napiórkowski OSPPE

Maryja jest piękna - Andrzej Napiórkowski OSPPE


Rok wydania: 2016 - Ilość stron: 280

SPIS TREŚCI:

I Ku integralnej mariologii

1.1. Kim jest Maryja?

1.1.1. Czas i środowisko Jej życia

1.1.2. „Jest piękna” – imię Miriam

1.2. Kontekst współczesny

1.2.1. Nowa mariologia

1.2.2. Początki teologii feministycznej

1.2.3. Między feminizmem a emancypacją

1.2.4. Dowartościować kobiecość Maryi

1.2.5. Pobożność ludowa

1.2.6. Polska maryjność – fenomen nie tylko Jasnej Góry

1.3. Historia rozwoju mariologii

1.4. Mariologia jako traktat dogmatyczny

1.5. Źródła mariologii

II Pismo Święte o Maryi

2.1. Teksty typiczne Starego Testamentu

2.2. Maryja w świetle Nowego Testamentu

2.2.1. Świadectwo św. Pawła: bezimienna rodząca

2.2.2. Ewangelia św. Marka: Maryja w rodzinie ludzkiej i eschatycznej

2.2.3. Ewangelia św. Mateusza: Maryja w rodowodzie Jezusa

2.2.4. Ewangelia św. Łukasza: Maryja wiary

2.2.5. Mariologia św. Jana: Matka Jezusa

2.2.6. Apokalipsa: Kościół i Maryja

2.3. W kierunku biblijnej mariologii i maryjności

3.1. Pisarze apostolscy i apologeci

3.2. Ojcowie Kościoła o Matce Bożej

3.2.1. Antyteza Ewa – Maryja

3.2.2. Aeiparthenos – zawsze Dziewica

3.2.3. Rodzicielka Boga

3.2.4. Panhagia

3.2.5. Cześć maryjna

3.3. Maryja w teologii średniowiecza

3.4. Reformacja: ancilla Domini

3.5. Kultura baroku: Maryja w glorii

3.6. Oświecenie: racjonalizacja maryjnej pobożności?

3.7. XIX i XX wiek: „Uprzywilejowana”

3.8. Sobór Watykański II: Maryja chrysto- i eklezjotypiczna

3.9. W kierunku mariologii integralnej i interdyscyplinarnej

IV Maryjne prawdy

4.1. Matka Boga

4.1.1. Rozwój rozumienia macierzyństwa Bożego

4.1.2. Matka Boga-Człowieka

4.1.3. Sens macierzyństwa Bożego

4.2. Zawsze Dziewica

4.2.1. Przekaz doktrynalny

4.2.2. Wymowa teologiczna

4.2.3. Dziewictwo Maryi w kategorii znaku

4.2.4. Kategoria dziewictwa – współczesne rozumienie

4.3. Wolna od grzechu i święta

4.3.1. Zarys historii

4.3.2. Teologia doktryny

4.4. Niepokalanie Poczęta

4.4.1. Rozwój wiedzy o niepokalanym poczęciu

4.4.2. Treść dogmatyczna

4.4.3. Wartość dogmatu

4.5. Wniebowzięta

4.5.1. Rozwój rozumienia wiary

4.5.2. Dogmat

4.5.3. Czy Maryja doznała fizycznej śmierci?

4.5.4. Przywilej tylko Maryi?

V Jedność Maryi z Duchem Świętym

5.1. Biblijne przesłanki: Maryja i Duch Święty

5.1.1. Poczęcie Syna Najwyższego przez Maryję w Duchu Bożym

5.1.2. Charyzmaty służebne Maryi

5.1.3. Modlitwa Maryi: owoc Ducha Świętego

5.2. Jedność Maryi z Duchem Trójjedynego Boga

5.2.1. Niepokalane poczęcie

5.2.2. Wcielenie Syna Bożego

5.2.3. Boże macierzyństwo

5.2.4. Uczestnictwo Maryi w dziełach zbawczych

5.3. Formy i sposoby jedności Maryi z Duchem Boga

VI Maryja w dziele odkupienia

6.1. Współdziałanie

6.1.1. Łączność Maryi z Odkupicielem

6.1.2. Odkupienie i udział Maryi

6.1.3. Dowodzenie teologiczne

6.2. Pośrednictwo

6.2.1. Stanowisko Magisterium

6.2.2. Nowe modele pośrednictwa

6.3. Macierzyństwo duchowe

6.4. Maryja a Kościół

6.4.1. Maryja: członek Kościoła

6.4.2. Maryja jako typ Kościoła

6.4.3. Maryja Matką Kościoła

VII Celebracja Maryi w Kościele

7.1. Z dziejów maryjnej pobożności

7.1.1. Epoka pozapostolska i patrystyczna (I‒V wiek)

7.1.2. Od soboru efeskiego do połowy średniowiecza (V–XI wiek)

7.1.3. Między XI a XVI wiekiem

7.1.4. Ruchy reformacyjne i Sobór Trydencki (1545–1563)

7.1.5. Maryjne szkoły duchowości w XVII i XVIII wieku

7.1.6. Apogeum kultu (1854–1950)

7.1.7. Sobór Watykański II: reforma kultu maryjnego

7.2. Dlaczego należy czcić Maryję?

7.3. Teologia kultu Maryi

7.3.1. Źródła kultu maryjnego

7.3.1.1. Miejsca biblijne

7.3.1.2. Wiara Kościoła

7.4. Odnowa kultu maryjnego w świetle Marialis cultus

7.4.1. Cztery zasady odnowy

7.4.2. Drogi odnowy

7.5. Liturgiczne miejsca i sposoby kultu

7.5.1. Uroczystości, święta i wspomnienia

7.5.2. Maryja w Ordo Missae

7.5.3. Maryjne msze święte i nieszpory

7.5.4. Lekcjonarz mszalny i liturgia godzin

7.6. Modlitewne formy czci

7.6.1. Cztery modlitwy biblijne

7.6.2. Hymny, antyfony, apele

7.6.3. Litanie, tytuły i wezwania

7.6.4. Pieśni

7.6.5. Akty zawierzenia

7.6.6. Peregrynacje jasnogórskiego wizerunku

7.7. Przepowiadanie (homilie, kazania, katechezy)

7.8. Maryjne sanktuaria i pielgrzymowanie

7.9. Kultura i sztuka o Maryi

7.10. Struktury naukowe

7.10.1. Ośrodki naukowe i centra formacji

7.10.2. Polskie Towarzystwo Mariologiczne

VIII Artyzm i transcendencja maryjnych obrazów

8.1. Maryja i Jej piękno w ewangelizacji

8.2. Biblijny zakaz sporządzania obrazu?

8.3. Z historii teologii świętego obrazu

8.4. Wcielenie: chrystologiczny fundament maryjnej ikony

8.5. Typy ikon maryjnych

IX Mariologia ekumeniczna

9.1. Prawosławie i Przebłogosławiona

9.2. Ewangelicy a Matka Pana

9.3. Współczesny dialog chrześcijan

9.4. Ekumeniczne rozstaje i zbliżenia

Podsumowanie

Wykaz skrótów

Bibliografia 

Komentarze